ORGÁNY SVAZKU

Svazek zřídil tyto orgány.

a) valnou hromadu – zástupci všech členských obcí a měst
b) správní radu – 7 členů – volí se na čtyřleté období
c) dozorčí radu – 5 členů – volí se na čtyřleté období
dosavadním předsedou správní rady je starosta obce Ždánice Josef Krupička místopředsedkyní správní rady je starostka obce Tatce Blanka Řezáčová